Downgrade

#ParentLicenses2049

上星期喺飛機上遇到一家四口,班機座位由左起計1, 2, 3 及4號,當時我坐喺2號位,咁1號位有個女人係媽媽,3號係呀仔

從呢位媽媽同呀仔嘅對話得知,只係upgrade咗佢哋兩個,而爸爸同另外一個仔分開咗坐

喺等緊take off期間,媽媽同呀仔一路傾偈,其實好嘈,個仔又係咁郁嚟郁去

我同個媽媽講:「不如我同你對調呀,咁你可以同小朋友坐近啲?」

個呀媽話:「唔使啦!我要坐窗口位」

我:「OK!」

直到真係take off,大家都坐定定,突然個仔大叫:「媽咪!我想望窗呀」

之後個小朋友竟然想經我個位爬去佢呀媽度,個空姐即刻衝過嚟阻止佢

到take off完,可以除安全帶嘅時候,我撳燈問空姐拎濕紙巾抹返個仔踩過嘅地方,因為佢一嘢踩落我張枱度

呢個時候佢呀媽就眼超超,俾說話我聽:「小朋友第一次坐商務係興奮啲,你又唔使咁嘅」

我答返佢:「第一次坐商務唔等於可以失控,如果我踩你張枱咁你抹唔抹?」

派完餐食完,我準備去瞓,佢老公同另一個仔行咗上嚟傾偈。我無望佢,但我感覺到佢應該係講及頭先件事俾個老公聽

過咗一陣,個細佬企咗喺我左邊同佢呀哥,即係我右邊傾偈……

(我頂你呀……)我就同個小朋友講:「不如你去返嗰邊傾啦好嗎?你嚴重阻住我」

點知個小朋友竟然答我:「係爸爸叫我咁做㗎」

個呀媽一手扯一扯個仔,「喂……」咗一聲

痴撚線,咩家長嚟㗎

後來有個空姐行咗埋嚟調停,最後佢請咗呢兩母子返返去後面坐,換咗兩個人上嚟,thank you!

讀者投稿@乘客

error: